Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την ώρα 12:00 μ. της 28/04/2020 έως την ώρα 12:00 μ. της 02/05/2020 μέσω της σελίδας Intuizoon στο Facebook. Ως έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που έλαβαν χώρα αποκλειστικά εντός των άνω χρονικών ορίων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να ανεβάσουν στη σελίδα Intuizoon στο Facebook  μια φωτογραφία του σκύλου τους σε φυσικό περιβάλλον.

Οι νικητές θα κερδίσουν 1 δωρεάν σεμινάριο εκπαίδευσης με θέμα «Ανοιξιάτικη περιποίηση, τι χρειάζεται το κατοικίδιο μου;» με παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Το σεμινάριο θα γίνει από τον κ. Τομαζίνο Δημήτρη, θετικό εκπαιδευτή ζώων (από την We train because we care), με ζωντανή σύνδεση μέσω Skype. Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής και μετάδοσης του σεμιναρίου είναι το Σάββατο 9 Μαΐου 2020 στις 16:00 μ.μ. και θα προβληθεί από την τοποθεσία  Πολυχώρος, πάρκο σκύλων FORESTLAND.

 • Νικητές θα είναι οι πρώτοι δέκα συμμετέχοντες που θα ανεβάσουν φωτογραφία σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού (με χρονολογική σειρά ανάρτησης της φωτογραφίας) στη σελίδα Intuizoon στο Facebook. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών δεν υπερβεί τις 10, τότε  θα δικαιούνται το έπαθλο του διαγωνισμού όσοι συμμετείχαν σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που ο ίδιος συμμετέχων ανεβάσει παραπάνω της μίας φωτογραφίας, η δεύτερη συμμετοχή ακυρώνεται και δεν προσμετράται στις υποβληθείσες συμμετοχές, ενώ η πρώτη συμμετοχή προσμετράται κανονικά.
 • Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν οι νικητές μετά τις 17:00 μ.μ. της 04/05/2020, με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού στη σελίδα Intuizoon στο Facebook, καθώς και στην ιστοσελίδα www.intuizoon.gr.
 • Μετά την ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού, αυτοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τον εκπαιδευτή με προσωπικό μήνυμα στο προφίλ του στο Facebook Εκπαίδευση Σκύλων – Τομαζίνος Δημήτρης Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιοι/ες από τους νικητές δεν επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτή (έως τις 24:00 της 07/05/2020), τότε θα αντικαθίστανται αυτόματα με σειρά προτεραιότητας από τους επιλαχόντες, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν από τη σελίδα Intuizoon στο Facebook, με συμπληρωματικό σχόλιο στην ανάρτηση ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών. Οι νέοι επιλαχόντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτή έως και τις 09/05, 12:00 μμ, προκειμένου να κλείσουν τη θέση τους στο σεμινάριο
 • Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, το οποίο θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω Skype link, οι νικητές απαιτείται να διαθέτουν λογαριασμό στο συγκεκριμένο μέσο (Skype). Η διοργανώτρια εταιρεία και ο εκπαιδευτής δεν ευθύνονται για τυχόν αδυναμία παρακολούθησης του σεμιναρίου λόγω έλλειψης λογαριασμού Skype ή αδυναμίας ή κακής ποιότητας σύνδεσης στο συγκεκριμένο μέσο.
 • Η διοργανώτρια εταιρία (ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. – Aenorasis S.a.) δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η συμμετοχή (ανάρτηση) οποιουδήποτε συμμετέχοντα στη σελίδα Intuizoon στο Facebook. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη για τυχόν απρεπή ή ανακριβή σχόλια, και εν γένει για το σύνολο του περιεχομένου των κειμένων των σχολίων που θα αναρτήσουν οι συμμετέχοντες και λοιποί χρήστες της σελίδας Intuizoon στο Facebook. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή αναρτούν στις παραπάνω σελίδες καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η διοργανώτρια εταιρία ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί της, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών των σελίδων αυτών του.
 • Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία ή σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, περιορισμών λόγω πανδημίας ή για υγειονομικούς λόγους κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.
 • Με την ανάρτηση της φωτογραφίας και/ή των σχολίων τους στη σελίδα στη σελίδα Intuizoon στο Facebook, οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν στη διοργανώτρια εταιρία το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να παρουσιάζει την ανάρτησή τους στο ευρύ κοινό, δια των ως άνω σελίδων, αποδίδοντας τα στοιχεία αυτών. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό των φωτογραφιών και/ή σχολίων τους τους, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.
 • Επιπλέον, με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή στο ευρύ κοινό του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης των νικητών ή/και των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα www.intuizoon.gr.
 • Προσωπικά δεδομένα: Η διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους μέσω της συμμετοχής τους (συγκεκριμένα το όνομα και επώνυμο ή το ψευδώνυμό τους με το οποίο συνδέονται στη σελίδα Intuizoon στο Facebook, την φωτογραφία που χρησιμοποιούν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό ή ταυτοποιήσιμο στοιχείο περιλαμβάνεται στο προφίλ με το οποίο συνδέονται), αποκλειστικά προς τον σκοπό της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της επικοινωνίας εκ μέρους της διοργανώτριας σε περίπτωση νίκης τους.
 • Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων κατά τα προαναφερθέντα. Η διοργανώτρια δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει, και, συγκεκριμένα, του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διοργανώτρια δεν θα γνωστοποιήσει ή/και διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε οποιονδήποτε τρίτο, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού και στην απόδοση του επάθλου. Σε περίπτωση εμπλοκής τρίτων εκτελούντων την επεξεργασία κατά τα προαναφερθέντα, η διοργανώτρια δεσμεύεται, επίσης, να εξασφαλίσει ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία θα τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Μετά την απόδοση των επάθλων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ των νικητών του διαγωνισμού, θα διαγραφούν από τυχόν αρχεία της διοργανώτριας, καθώς και κάθε τυχόν τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία, οριστικά και πλήρως, εκτός εάν η τήρησή τους επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού ή/και των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα παραμείνει αναρτημένη στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα www.intuizoon.gr.
 • Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
 • Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κυρίως, ο προαναφερθείς Κανονισμός, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@intuizoon.gr ή καλώντας στo τηλέφωνo 210 6136332 από Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-15:00), καθώς και να απευθύνουν καταγγελίες – παράπονα στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Βρείτε περισσότερα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας www.intuizoon.gr.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την ανάρτηση της σχετικής φωτογραφίας στις σελίδες της σειράς συμπληρωματικής φροντίδας Intuizoon στο Facebook, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες των σελίδων του Intuizoon στπο Facebook, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρίας Aenorasis και της επιχείρησης που θα παράσχει το σεμινάριο, καθώς επίσης και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών, έως και δεύτερου βαθμού συγγένειας.
 • Για τη συμμετοχή στoν διαγωνισμό δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.
 • Το έπαθλο του διαγωνισμού (σεμινάριο με παρακολούθηση εξ αποστάσεως) είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα, ούτε δύναται να αντικατασταθεί με χρήματα ή άλλες παροχές .
 • Το σεμινάριο εκπαίδευσης διεξάγεται από την επιχείρηση We train because we care και τον κ. Τομαζίνο Δημήτρη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα και το περιεχόμενο του σεμιναρίου.
 • Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου ορίζεται αποκλειστικά από την επιχείρηση We train because we care και τον κ. Τομαζίνο Δημήτρη και το δικαίωμα παρακολούθησης δεν μπορεί να παρασχεθεί σε άλλη ημερομηνία και ώρα πέραν αυτών που ορίζουν οι ίδιοι. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου μπορεί να αλλάξει για λόγους που αφορούν την οργάνωση ή/και τη διαθεσιμότητα της ως άνω επιχείρησης, η οποία και θα ειδοποιήσει τους νικητές του διαγωνισμού για τέτοια τυχόν αλλαγή, το συντομότερο δυνατόν, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα για τη νέα ημέρα και ώρα διεξαγωγής.
 • Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να ματαιώσει τον διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας Intuizoon στο Facebook. Η τροποποίηση ισχύει από τη χρονική στιγμή της σχετικής ανάρτησης – ενημέρωσης.
 • Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται, σε περίπτωση κωλύματος, να τροποποιεί τους όρους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και την ημερομηνία διεξαγωγής της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και να ανακοινώσει τούτο μέσω της σελίδας της στο Facebook.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη τυχόν προκύψει, η οποία απορρέει σχετικά με τους παρόντες όρους, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.